Boxberg Bosh Proving Ground - Trackdays calendar


Next trackdays

Saturday
20 Apr
Germany Boxberg
European Speed ​​Club

From €695.

Sunday
21 Apr
Germany Boxberg
European Speed ​​Club

From €695.

Saturday
4 May
Germany Boxberg
European Speed ​​Club

From €695.

Sunday
5 May
Germany Boxberg
European Speed ​​Club

From €695.

Saturday
15 Jun
Germany Boxberg
European Speed ​​Club

From €695.

Sunday
16 Jun
Germany Boxberg
European Speed ​​Club

From €695.

Saturday
20 Jul
Germany Boxberg
European Speed ​​Club

From €695.

Sunday
21 Jul
Germany Boxberg
European Speed ​​Club

From €695.

Saturday
28 Sep
Germany Boxberg
European Speed ​​Club

From €695.

Sunday
29 Sep
Germany Boxberg
European Speed ​​Club

From €695.

Saturday
19 Oct
Germany Boxberg
European Speed ​​Club

From €695.

Sunday
20 Oct
Germany Boxberg
European Speed ​​Club

From €695.


Previous trackdays